Vedtægter for GHUF

VEDTÆGTER FOR GEVNINGEHALVØENS UDVIKLINGSFORUM (GHUF)

 • 1.Hjemsted

Foreningens navn er Gevningehalvøens Udviklingsforum (GHUF). Hjemsted er Lejre Kommune.

 • 1a. Gevningehalvøen skal forstås som området der dækker Trællerup skolens skoledistrikt. Området indeholder bylaugene for landsbyerne Gevninge, Herslev, Kattinge, Kornerup og Trællerup.
 • 2.Formål

Under hensyn til natur og livskvalitet vil vi arbejde for at gøre det attraktivt at leve i og virke på Gevningehalvøen. Dette gør vi ved at understøtte aktiviteter som styrker livsglæde og fællesskab i en bæredygtig udvikling. Foreningen varetager disse interesser på et almennyttigt grundlag.

 • 3.Medlemmer

Som medlemmer kan optages alle, der er interesserede i at arbejde for opfyldelsen af foreningens formål.

Stk. 2 Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

 • 4.Kontingent

Hvert medlem betaler et årligt kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 2 Kontingentet betales helårsvis.

Stk. 3 Der kan ikke ske refusion af erlagt kontingent.

GENERALFORSAMLING

 • 5.Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2. Afgørelser træffes ved simpelt flertal.

Stk. 3. Beslutning om opløsning af foreningen eller vedtægtsændringer kræver, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og at 2/3 af disse stemmer for. Såfremt der ikke er mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, skal det forelægges for en ekstraordinær generalforsamling, der afholdes tidligst efter 1 måneds forløb og senest 2 måneder efter den ordinære generalforsamling. Forslaget er vedtaget ved simpelt flertal blandt de fremmødte.

Stk. 4. Som stemmeberettigede regnes alle, som har betalt kontingent inden 31.12. foregående år. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes efter reglen i§ 8.

 • 6.Ordinær generalforsamling

Den årlige generalforsamling afholdes inden februar måneds udgang. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsen aflægger årsberetning
 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår
 6. Godkendelse af budget
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer i lige år – to i ulige år – Valgperioden er to år
 9. Valg af to suppleanter
 10. Valg af revisor og revisorsupplenat
 11. Eventuelt

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes elektronisk med mindst 4 ugers varsel. Årsregnskab, budget og forslag udsendes sammen med indkaldelsen eller senest 1 uge før generalforsamlingen.

Stk. 3. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen

 • 7. Forslag

Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde skriftligt senest 2 uger før generalforsamlingen.

 • 8. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter motiveret ønske herom over for formanden, når en tidligere generalforsamling har besluttet det, eller når vedtægtsbestemmelser tilsiger det.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 2 ugers varsel.

Stk. 3. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsordenen.

 • 9. Stemmeret og fuldmagt

Hvert medlem har en stemme.

Stk. 2. Stemmeretten kan desuden udøves af en myndig person eller foreningens bestyrelse, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt hertil.

Stk. 3. Dirigenten afgør, hvorledes afstemning skal foregå. Hvis et medlem kræver det, skal der afholdes skriftlig afstemning.

 • 10. Dirigent og referat

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent.

Stk.2. Der udarbejdes referat af forhandlingerne. Referatet underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen og udsendes senest 4 uger efter generalforsamlingens afholdelse.

BESTYRELSEN

 • 11. Bestyrelsens medlemmer

Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen består af 10 medlemmer, inklusiv formanden og kassereren der vælges særskilt. Til bylaugene I Kornerup, Kattinge, Herslev, Gevninge og Trællerup reserveres hvert 1 medlem. De øvrige medlemmer vælges på Generalforsamlingen.

Stk. 2. Bestyrelsens øvrige fem medlemmer vælges for 2 år. Tre medlemmer afgår i lige år og to i ulige år. Der vælges endvidere 2 suppleanter. Suppleanter afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Ved et bestyrelsesmedlems meddelelse om ikke at kunne deltage i bestyrelsesarbejde i en periode på mindst 12 uger indtræder en valgt suppleant i bestyrelsen. Findes ingen suppleanter, indkaldes til,  ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Såfremt formanden fratræder i en valgperiode, konstituerer bestyrelsen sig med en ny formand indtil førstkommende generalforsamling.

Stk. 4. Bylaugene supplerer selv.

Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig senest 1 måned efter generalforsamlingen. Valg af formand, næstformand og kasserer sker I den forbindelse.  

 • 12. Ledelse og tegningsret

Bestyrelsen leder foreningen i henhold til vedtægterne.

Stk. 2. Foreningen tegnes af formanden eller af næstformanden sammen med et andet bestyrelsesmedlem, således at der altid tegnes 2 i forening.

Stk. 3. Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

Stk. 4. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper.

Stk. 5. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder dog uden stemmeret, medmindre de erstatter et bestyrelsesmedlem.

 • 13. Bestyrelsens pligter

Bestyrelsen har ledelsen af foreningens anliggender.

Stk. 2. Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af foreningens anliggender.

Stk. 3. Bestyrelsen sørger for, at der udarbejdes budget, jf. § 7 og føres forsvarligt regnskab over de på foreningens vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter.

Stk. 4. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i formandens forfald af næstformanden, så ofte anledning findes at foreligge, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen begærer det.

Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af den samlede bestyrelse, herunder formanden eller næstformanden, er til stede.

Stk. 6. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens eller i formandens forfald næstformandens stemme udslaget.

Stk. 7. Bestyrelsen udarbejder referat af mødet. Referatet underskrives senest på det efterfølgende møde af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet.

Stk. 8. Bestyrelsen kan beslutte, at foreningen skal tegne bestyrelsesansvarsforsikring. Endvidere kan generalforsamlingen med tilslutning fra mindst ¼ af foreningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal pålægge bestyrelsen at sørge for, at foreningen tegner bestyrelsesansvarsforsikring

 • 14. Hæftelse

 • Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 • 15. Forretningsorden

Bestyrelsen fastlægger sin egen forretningsorden.

REGNSKAB

 • 16. Regnskabsår

Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2. Årsregnskabet skal indeholde både resultatopgørelse og balance.

Stk. 3. Det af generalforsamlingen godkendte regnskab forsynes med dirigentens påtegning om, at regnskabet er fremlagt og godkendt på generalforsamlingen.

 • 17. Revision

Foreningens regnskab revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Når det begæres af mindst ¼ af foreningens medlemmer, skal revisor være statsautoriseret eller registreret.

Stk. 2. Revisor og revisorsuppleant afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Revisor og revisorsuppleant må ikke være medlem af bestyrelsen og må ikke vælges som kasserer.

Stk. 4. Revisionen skal udføres i overensstemmelse med god revisionsskik, og regnskabet påtegnes af revisor.

FORENINGENS OPLØSNING

 • 18. Foreningens opløsning

Såfremt foreningen opløses efter generalforsamlingens vedtagelse, overdrages foreningens formue til almennyttige aktiviteter på Gevninge Halvøen. Alternativt til Lejre kommune.

Stk. 2 Formuen skal anvendes til almennyttige aktiviteter der hører under foreningens formål, eller til forskønnelse af Gevningehalvøen.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling 27. juni 2018.

Revideret med ændringer vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 15. oktober 2021.

Revideret med ændringer vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 7. april 2022.